other1200x450

სხვა

ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად გავწიოთ შემდეგი სერვისი:

  • საბაჟო პროცედურების ორგანიზება და შესრულება
  • ნებისმიერი ტვირთის დაზღვევა
  • სუვერიული მომსახურების გაწევა